top of page
GreenCity.jpg

 strategi for byer, byrum og landdistrikter

vanlose2.jpg

design, projektering, byggestyring

Proces_Metode.jpg
rf13.jpg

FESTIVAL & BEGIVENHED

research, involvering, midlertidighed

udvikling af identitet, koncept, destination

windsails1.jpg

installation, industriel design, belysning

BYUDVIKLING HANDLER OM AT STYRKE EN BYS DIVERSITET OG STEDSSPECIFIKKE KVALITETER

Anker 1

BYPLANLÆGNING

Strategi for byer, byrum og landdistrikter

Byer er forskellige og skal planlægges forskelligt, men et fællestræk er, at byer er for mennesker. Byer er formbare størrelser, der løbende kan omdannes, transformeres og revitaliseres. Det gælder både storbyen, den mindre by, udkantsbyen, landsbyen og forstaden. Vi arbejder helhedsorienteret og sætter fokus på samspillet mellem hverdagslivet og det strategiske niveau, forandringsprocesser og planværktøjer.

For at lykkes med udviklingen af en by, skal den tage udgangspunkt i en strategisk plan – en udviklingsplan, der tager afsæt i realiseringen af en vision. En god udviklingsplan bygger på stedets særegenhed og de mennesker, der bor der. Det handler om at finde frem til de stærkeste fortællinger - at opdage det, der gør det enkelte sted til noget særligt – og sætte det ind i en visionær og strategisk kontekst, der ligeledes er operationaliserbar og derfor også indeholder konkrete indsatser.

Arbejdet sker i tæt partnerskab med kommuner, ministerier, ejendomsudviklere, private virksomheder og fonde.

Projekter

Anker 2
Anker 3

ARKITEKTUR SKAL UNDERSTØTTE MENNESKETS TRIVSEL - BÅDE FYSISK, SOCIALT OG MENTALT

ARKITEKTUR

Design, projektering, byggestyring

Arkitektur er lig med bygningskunst og i vores arbejde indgår det kunstneriske element som en vigtig del af formgivningen af bygninger, rum og fysiske strukturer. Arkitektur skal i modsætning til den frie kunst også forholde sig til statik, økonomi, lovgivning og æstetik – og arkitektur skal udgøre en både funktionel og tryg ramme.

Som Tegnestue er det vores opgave at skabe langtidsholdbar og fremtidssikret arkitektur. Med afsæt i vores kompetencer og viden, og med udgangspunkt i bygherres interesser og byggeriets funktion, rådgiver vi om implementering af bæredygtighed i arkitekturen. På den måde skaber vi værdi for vores kunder og deres slutbrugere i form af bl.a. forbedret arbejdsmiljø, indeklima, totaløkonomi, salgsværdi og driftsudgifter, når byggeriet står færdigt.

Når vi formgiver arkitektur, sker det i et tæt samarbejde med dem, der skal bruge den, og dem der skal bygge den. Det er derfor vigtigt at inddrage alle aktører i processen - om det er en bolig til en enkelt familie, eller om det er et større projekt, hvor brugere, bygherre og kommune også har interesser og ønsker. 


Vi arbejder med nybygning, tilbygning, ombygning, anlæg, altanbyggeri m.m. – og i ethvert byggeri har vi fokus på, at funktion og æstetik går op i en højere enhed.

Projekter

Anker 4

INVOLVERING AF BRUGERE OG BORGERE I BYUDVIKLINGSPROJEKTER OG BYGGEPROJEKTER SKABER BEDRE PROJEKTER OG STÆRKERE EJERSKAB

Anker 7

PROCES & METODE

Research, involvering og midlertidighed

Det at lede projekter i dag er tiltagende komplekst og foranderligt. Planer påvirkes ofte over tid af fx ny teknologi, ny viden og andre ændrede forudsætninger. I vores tilgang til planlægning er vi meget bevidste om dette. Synergi opstår, når vi er opmærksomme på, hvad der sker omkring os og reagerer på det og løbende udfordrer og tilpasser planen og processen. Det er også oftest ud af en indledende dynamisk og levende proces at visioner og ambitioner, når nye højder.  

Research og analyser 
Om det er en udviklingsplan for et lokalområde, en ombygning af en skole, et nyt parkeringshus eller etablering af bæredygtige boliger er det vigtigt at skabe et stærkt fundament for at løse opgaven. Det betyder, at vi sikrer at alle nødvendige informationer og data er på plads, inden vi fx går videre med involvering eller de første streger. 

Involvering 
Tegnestuen arbejder med involvering som en rød tråd gennem hele projektforløbet og vi sætter en ære i at involvere og engagere brugere og borgere i byudviklingsprojekter og byggeprojekter. Vi ved af erfaring, at det skaber bedre projekter og mere ejerskab. Vi gør meget ud at sætte rammen og kun involvere folk i det, de reelt har indflydelse på. Vores metoder spænder fra klassiske åbne bymøder til interviews, fokusgrupper, workshops, scenarieværksteder, gåture, events og festlige markeringer. 

Midlertidighed
Et redskab, som Tegnestuen har stor erfaring med, er anvendelse af midlertidig arkitektur, aktiviteter og eksperimenter. Midlertidigheden formår at engagere og fremme dialogen mellem by, bygning og brugere og har således egenskaber, der rækker ud over at være testelement og underholdning. Midlertidigheden gør det muligt at eksperimentere og tage chancer. Det uventede og urealistiske kan skabes, og vise nye innovative veje – og midlertidigheden kan frembringe nye narrativer om et sted og tillægge det ny værdi og muligheder.

Projekter

Anker 8
Anker 5

SUCCESFULDE FESTIVALER ER BÅRET AF NOGET UNIKT, STEDSSPECIFIKT, HØJ KVALITET, FORNYELSE OG FREMSYNETHED

FESTIVAL & BEGIVENHED

Udvikling af identitet, koncept og destination

En festival skal i dag positionere sig på et allerede overfyldt oplevelsesmarked, hvilket stiller nye og store krav til begivenhedens profil og generelle styrke. En stærk vision, lokal forankring, en klar identitet og en udviklingsstrategi skaber grundlaget for en begivenhed og dens evne til at tiltrække opmærksomhed.

 

Tegnestuen har udmærket sig i den fysiske og æstetisk planlægning af et festivalområde, der bl.a. handler om planlægning af arealanvendelse, fysisk struktur, sammenhæng, flow og rumdannelser m.m., der skal understøtte, identiteten og visionen for en festival. Det handler overordnet om at skabe fysiske rum, der kan fungere med alle de stemninger og energier, der findes i begivenheden.

 

Den fysiske planlægning skal også understøtte, at publikum bringes i bevægelse for at nå nødvendige services, aktiviteter og rekreationsområder, der samtidig understøtter mødet mellem mennesker og mødet med oplevelser. Hvert ’oplevelsesrum’ skal være placeret og planlagt, så det udgør en destination i sig selv. Derudover bør hvert ’oplevelsesrum’ forbindes af en række ’mellemrum’, der er skabt til at skulle fungere som restitueringsrum eller små oaser, hvor deltagerne kan slappe af, hvile sanserne, spise og fordøje de mange oplevelser. 

 

Vi har mange års erfaring med at udvikle og styrke festivaler og lokale begivenheder og ser en stor værdi i at koble det til byudviklingen og udviklingsplanen, hvor der er fokus på den unikke sammensætning af stedbundne fortællinger og potentialer.

Projekter

Anker 6

KUNST OG DESIGN ER MED TIL AT UDFORDRE VORES MÅDE AT FORSTÅ BYEN

Anker 9

KUNST & DESIGN

Installation, industriel design og belysning

Tegnestuen har en stor forkærlighed for kunst og design og er sideløbende med Tegnestuens større projekter også involveret i og igangsættere af kunstprojekter og industrielle designopgaver.  

 

Kunst er en vigtig ingrediens i byens liv. Som Tegnestue føler vi os forpligtet til altid at skabe plads til eksperimentet og modkulturen, når vi skal udvikle byens rum og fællesskabet – og heri spiller kunsten også en vigtig rolle. Kunsten kan vække undren og stille spørgsmål ved det givne og hjælpe os med at se byen og samfundet med nye øjne. Det er vigtigt, at vi fastholder kunsten som en øjenåbner og en fælles arena for samtale og debat, så vi undgår, at den bliver brugt som glasur og legitimering. 

Projekter